Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

1.  Bài báo khoa học gửi đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải được Ban Thư ký Tòa soạn nhận, lưu vào danh sách nhận bài, phân loại theo chủ đề, theo các chuyên mục nằm trong nội dung của Tạp chí.

Sau đó, các bài báo khoa học được thẩm định sơ bộ về nội dung, chất lượng và hình thức trình bày bởi Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải:

- Nếu là Bài viết do Ban Biên tập đặt các chuyên gia viết về những vấn đề thời sự và thẩm định lại cho thấy bài viết đạt yêu cầu về nội dung, hình thức thì sẽ được đưa vào các chuyên mục thích hợp trên Tạp chí.

- Nếu không phải là bài viết do Ban Biên tập đặt viết thì Ban Biên tập sẽ tiếp tục thẩm định sâu về chất lượng nội dung, hình thức bài viết, phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí thể hiện trên Giấy phép xuất bản.

2.  Thông thường, Ban Biên tập Tạp chí xem  xét các bài viết trên các phương diện sau:

-    Sự phù hợp nội dung bài viết với tôn chỉ, mục đích hoạt động và lĩnh vực của Tạp chí;

-    Thể loại bài viết (ưu tiên các bài nghiên cứu khoa học chuyên sâu, sử dụng phương pháp định lượng, có hàm lượng khoa học cao);

-    Tính không trùng lắp;

-    Đóng góp của bài báo vào lý thuyết và thực tiễn;

Bài viết được ưu tiên đăng theo trình tự: Tính thời sự; chất lượng nội dung, và thời gian gửi bài;

3.  Trường hợp đặc biệt (đối với các bài báo khoa học nghiên cứu chuyên sâu), sau khi Ban Biên tập đã thẩm định về tính phù hợp, bài viết sẽ được gửi tới Hội đồng biên tập và các chuyên gia được mời thẩm định, phản biện chất lượng bài báo. Khi Hội đồng biên tập hoặc người phản biện yêu cầu tác giả sửa chữa, bổ sung Tạp chí sẽ gửi lại tác giả bài báo để chỉnh sửa.

4.  Các bài báo sau khi đã được biên tập, bổ sung theo yêu cầu (nếu có), được Ban Biên tập lựa chọn bài viết đăng trên từng số theo trình tự. Khi có sự phê duyệt cuối cùng của Tổng biên tập, bài báo sẽ được đăng trên tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải vào các số tương ứng.