Tạp chí " Khoa học công nghệ Giao thông vận tải" đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo; những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giao thông vận tải, môi trường trong và ngoài nước; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải và giáo dục đào tạo.